Danışmanımız Olun

Century C21 Profesyonelleri Arasında Yer Almak İçin Şimdi Başvurunuzu Yapın.

Gayrimenkul Danışmanı Başvuru Formu
Yüksek Kazanç

Century C21 Pass Paylaşım Sistemi ile danışmanları için yüksek kazanç imkanı sunar.

Eğitimler

Haftada 2 gün düzenli eğitim ile satış teknikleri kısa sürede öğrenilir ve uygulamasına Saha Broker'i yardımcı olur.

Müşteri Portföyü

Danışmanlar Türkiye'deki tüm müşteri altyapısına ulaşır ve müşterisi olmasa dahi sektöre hızlı bir giriş yapabilir.

Yüksek Teknoloji

Century 21 Google® altyapısı ve birçok entegre sektör teknolojilerini en etkili şekilde kullanan firmadır.

Çalışma Ortamı

Modern ve Profesyonel çalışma ortamı ile, danışmanlarımız sadece işine odaklanır, kağıt işleri ofisiniz tarafından yapılır.

Zaman Yönetimi

Ailenize zaman ayırabileceğiniz, çalışma ve tatil programını kendiniz organize edebileceğiniz harika bir sektör.

Danışman Başvurusunda Bulunun

Başvurunuz, seçtiğiniz ilçede bulunan tüm ofislerimize gönderilecektir. Şimdi başvurun, profesyoneller arasında yerinizi alın!

AMAÇ
Bu politika ile MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.. tarafından kişisel verileri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda iş ortaklarımız, mevcut ve aday çalışanlarımız, mevcut ve potansiyel müşterilerimiz, şirket hissedarlarımız, ziyaretçilerimiz ve üçüncü kişiler başta olmak üzer kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişilerin bilgilendirilerek şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ
KVKK’ya uyumluluğun sağlanması için MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. tarafından kişisel veriler mevzuatta öngörülen genel ilke ve hükümlere uygun olarak işlenecektir. Bu kapsamda, MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. ; KVKK ile ilgili uluslararası ve ulusal mevzuata uygun olarak kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket etmektedir.

1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Bulunma

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş..; kişisel verilerin işlenmesi faaliyetleri kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda, orantılılık gereklilikleri dikkate alınacakve kişisel verileri işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamakla ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almak için gerekli sistemleri kurmakla yükümlüdür.

3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini belirlemekle ve bu amaçları kişisel veriler işlenmeden önce veri sahiplerinin bilgisine sunmakla yükümlüdür. Kişisel veriler belirtilen meşru ve hukuka uygun amaçlar dışında işlenmeyecektir..

4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilmesine elverişli bir biçimde işleyecek ve amacın gerçekleştirilmesi ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınacaktır.

5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. ve 7. maddelerine uygun olarak; işledikleri kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edecektir. MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit edecek, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranacak, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.. tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Kanunun 5 inci Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartlarından Bir veya Birkaçına Dayalı Olarak Kanunun 4. Maddedeki Temel İlkelerin Tümüne Uygun Şekilde Yürütülmesi

Kişisel veriler kural olarak, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen şartlardan bir veya birkaçına uygun olarak işlenecek MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. tarafından, Şirket iş birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu şartlardan bir veya bir kaçına dayalı olarak yürütülüp yürütülmediği tespit edilecek, bu şartlardan bir veya bir kaçını sağlamayan kişisel veri işleme faaliyetleri süreçlerde yer almayacaktır. Kişisel veri işleme faaliyetlerinin kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak yürütülmesinin sağlanmasının yanı sıra tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVK Kanunu’nun 4üncü maddesinde belirtilen ve Politikanın III. bölümlerinde belirtilen tüm ilkelere uygun hareket edilmesi ve söz konusu ilkeleri içinde barındırması sağlanacaktır. Özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılması konusunda KVK Kanunu’nda öngörülen özel hükümler de dikkate alınarak kişisel veri işleme faaliyetleri yerine getirilecek; yukarıda belirtilen hususların yanında bu durumlarda kanunun aradığı özel gereklilikler de yerine getirilerek kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
1. Kişisel Verilerin Tespiti ve İşlenmesi

KVKK uyarınca, kişisel veri “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Kişisel veri kavramı sadece ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi gibi kişilerin tanınmasını ve teşhisini sağlayan bilgilerden ibaret olmayıp ayrıca kişilerin fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik tüm bilgilerini de kapsamaktadır.
Kişinin kimlik bilgilerine ek olarak, vatandaşlık numarası, vergi numarası, pasaport numarası, sosyal güvenlik numarası, sürücü belgesi numarası, taşıt plakası, ev adresi, iş adresi, e-posta adresi, telefon numarası, faks numarası, özgeçmişi, fotoğrafı, videosu, genetik bilgileri, kan grubu, kriminal geçmişi ve adli sicil bilgileri gibi kişinin belirli veya belirlenebilir olmasını sağlayan tüm bilgiler kişisel veri niteliği taşımaktadır ve kişisel verilerin korunması kapsamına girmektedir.

Bu tanım uyarınca, MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.. iş ortakları, çalışanları ve müşterileri başta olmak üzere üçüncü kişiler de dahil, topladıkları tüm verilerin kişisel veri kapsamına girip girmediğini tespit edecek ve bu verileri KVKK’nundaki kurallara uygun olarak işleyecektir.
Kişisel verilerin işlenmesi; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. KVKK uyarınca kişisel verileri ancak ilgili kişilerin açık rızası ile işleyecektir Ancak, aşağıdaki şartlardan herhangi birinin var olması halinde, açık rıza aranmaksın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Fiili imkansızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişilerin kendileri veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu bir durum olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan durumlarda.
Kişisel verinin ilgili kişisi tarafından alenileştirilmesi,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması.

2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kanun kapsamında bir takım kişisel veriler özel veri kapsamında değerlendirilmiş olup ve MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. bu tür verileri ilgilisinin açık rızası olmaksızın veya Kanun’un 6. Maddesinin üçücnü fıkrasında düzenlenen sistisnalar bulunmaksızın işlemeyecektir. Açık rıza; verileri toplanacak kişiye bu verilerin hangi amaçlarla toplandığını bildirdikten sonra ayrıntılı bir rızanın alınması anlamına gelmektedir.
KVKK; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel veri niteliğinde saymıştır.

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. , özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemleri de alacaktır.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

C MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş., hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak, veri sahibinin açık rızası ile kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak, MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. açık rıza alınmaksızın işlenebilen veriler ile sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileri KVKK’da öngörülen sınırlamalara uygun olarak açık rıza olmaksızın üçüncü kişilere aktarabilecektir.

C MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş., açık rıza olmaksızın aktardığı verileri KVKK’daki sınırlamalara uygun olarak aktarmak amacıyla gerekli idari ve teknik önlemleri alacaktır.

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.. tarafından kişisel veriler KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması halinde Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir..

4. Bina Girişleri ve İçerisindeki Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri ile Network ve İnternet Sitesi Kullanıcıları

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.. tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, CB GAYRİMENKUL FRANCHİSİNG PAZARLAMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.  tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır. Bu kapsamda MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. .Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

C MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.  bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları alınmaktadır.

C MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.  güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. müşterilerin ve üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.  tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.  çalışanının erişimi bulunmaktadır.
C MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. .tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Yukarıda belirtilen kamerayla kayıt dışında MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.  Ş.tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu politikada belirtilen amaçlarla, MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. .binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.  tarafından güvenliğin sağlanması ve bu politikada belirtilen amaçlarla, bina ve tesisler içerisinde kaldıkları süre boyunca talep eden ziyaretçilere internet erişimi sağlanmaktadır.. Bu durumda internet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. Elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda çalışanının erişimi bulunmaktadır.

C MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. .sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla site içerisindeki internet hareketlerini kaydedilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonimleştirilmesi

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. tarafından kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Bu kapsamda MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmekte, bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte görevlendirmekte ve farkındalıklarını sağlamaktadır.

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.  YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Kişisel Veri Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. , kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aşağıda yer alan hususlarda aydınlatacaktır:
- Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
- Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
- Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
- Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,
- Kişisel veri sahibinin KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları.

Bu yükümlülük uyarınca, CB GAYRİMENKUL FRANCHİSİNG PAZARLAMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.hazırlamış oldukları aydınlatma metnini internet sitelerinde yayınlamakta ve veri toplama faaliyetleri sırasında veri sahibini aydınlatmak amacıyla uygun süreçleri tasarlamaktadır.

2. Kişisel Veri Sahiplerinin Başvurularını Yanıtlandırma Yükümlülüğü

Kişisel veri sahipleri, KVKK uyarınca yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.  ye ekteki başvuru formu veya KEP adresi ile başvuruda bulunarak, bilgi talep edebilir.

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.  kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK’nın md 13 uyarınca başvuruları cevaplandırılması ve sair idari ve teknik düzenlemelere ilişkin prosedürleri oluşturmuştur olup uygulamaktadır.
Kişisel veri sahipleri;

- Kişisel verilerinizi işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- İlgili mevzuat uyarınca yapılan kişisel verileriniz üzerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. yalnızca yazılı veya güvenli elektronik imzayla imzalanmış olarak kayıtlı elektronik posta adreslerine iletilen talepleri işleme almaktadır. KVK Kurulu başkaca başvuru yöntemleri belirlediği takdirde bu yollar ile de başvuru kabul edecektir.

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.  talebi niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30(otuz) gün içerisinde yanıtlayacaktır. MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. başvuruları kabul ederek gereken işlemleri gerçekleştirecek ya da başvuruları gerekçeli olarak reddedecektir
Kişisel veri sahibi, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya başvuruya cevap verilmemesi hallerinde cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikayette bulunabilir.

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.  şikayetleri engellemek amacıyla kişisel veri sahiplerine KVKK’nun öngördüğü şekilde zamanında ve gerekçeli olarak cevap verecektir.

 

3. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. , işlemekte oldukları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellenmesini ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır.

KVK Kurulu, ileride veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler hakkında detaylı düzenlemeler getirebilecektir. Dolayısıyla MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. bu kapsamdaki yükümlülüklere de uyum sağlamak amacıyla gerekli özeni gösterecek ve kişisel verilerin güvenliğini sağlayacaktır.

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş., alacağı teknik ve idari tedbirler bakımından tedbirlerin işleyişi ile ilgili olarak gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaya yönelik sistemleri oluşturmuşturmaktadır. Bu denetim sonuçları Century 21 Franchising Gayrimenkul Satış ve Pazarlama A.S.bünyesinde görevli birimlerce incelenecek ve gerekli önlemler alınacaktır.

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede kişisel veri sahibine ve mevzuatın gerektirmesi halinde KVK Kuruluna bildirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.  bünyesinde gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur..
MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.  tarafından güvenlik riski teşkil eden durumlar tespit edilirse vakit kaybetmeksizin söz konusu riski ortadan kaldıracak önlemler alacaktır.

3.1. Hukuka Uygun Veri İşlenmesinin Temini İçin Teknik ve İdari Tedbirlerin Alınması

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. .bünyesinde iş birimleri tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin tüm süreçler analiz etmektedir; iş birimleri tarafından verilerin toplanmasından silinmesine kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin tümünün hukuka uygunluk denetimi yapılmamaktadır..

C MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.  bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemler ile denetlenmektedir.
Alınan teknik önlemler düzenli olarak raporlanmakta olup eksiklik ya da hukuka aykırılık tespit edildiğinde ilgilisine bildirilerek eksiklik ya da hukuka aykırılığın giderilmesi sağlanmaktadır.

C MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.  çalışanlarını kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirmekte ve eğitmektedir.

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. .ile iş ortakları, çalışanları ve müşterileri arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere KVKK’daki düzenlemelere aykırı biçimde kişisel verilerin işlenmemesi, ifşa edilmemesi ve kullanılmaması yükümlülüğünü getiren kayıtlar koymaktadır.

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş, kişisel verilere erişim, işleme amacı doğrultusunda sadece ilgili şirket çalışanı ile sınırlandırılmaktadır.

Her bir iş biriminin faaliyetlerinin KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanmasına yönelik işlemler, her bir iş birimi ve yürütmekte olduğu faaliyet özelinde tespit edilmektedir. İş birimleri özelinde uygulama kuralları belirlenmekte, bu kuralların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler alınıp prosedür oluşturularak eğitimler verilmektedir.

3.2. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Teknik ve İdari Tedbirlerin Alınması

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.  kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesini, üçüncü kişilere açıklanmasını, görüntülenmesini ve aktarılmasını önlemek için korunacak verinin niteliğine göre gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.
Teknolojik gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta ve alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. .tarafından hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik süreçleri tasarlamakta ve devreye almaktadır.Alınan teknik önlemler periyodik olarak ilgilisine raporlanmakta ve güvenlik riski olan hususlara ilişkin teknolojik çözümler üretilmektedir.

Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar da dahil olmak üzere ilgili yazılım ve sistemler kurulmaktadır.

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.  çalışanları alınan teknik tedbirler konusunda eğitilmekte ve teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. .çalışanlarının öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacakları ve işleme amacı dışında kullanmayacakları konusunda taahhüt almaktadır. Bu taahhüdün çalışanların işten ayrılması sonrasında da geçerli olması sağlanmaktadır.

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. .tarafından kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile yapılan sözleşmelere kişisel verileri koruma altına alacak maddeler eklenmektedir.

3.3.Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş., alacağı teknik ve idari tedbirler bakımından tedbirlerin işleyişi ile ilgili olarak gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaya yönelik sistemleri kurgulamaktadır. Bu denetim sonuçları C MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.  iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

3.3. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda, gerekli iç yapı oluşturulmaktadır.
4. Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü

C MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. veri işlemeye başlamadan önce KVK Kurulu tarafından belirlenerek ilan süre içerisinde başvuru bilgi ve belgelerini sunarak veri sorumluları siciline kayıt oluşturacaktır. Sunulacak belgeler aşağıdaki gibidir:

- Veri sorumlusu olarak MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş..nin ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,
- Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
- Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar
- Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
- Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
- Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,
- Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. BÜNYESİNDE ORGANİZASYONEL YAPILANMA
MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. .bünyesinde işbu politika ve bu politikaya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere, üst yönetim tarafından uyum için belirlenen aksiyonların yerine getirilmesinden sorumlu “Kişisel Verilerin Korunması Komitesi” veya bu konuda sorumlu olacak kişi atanmıştır.

Bu kapsamda Komite veya atanacak kişi tarafından aşağıda sıralanan asgari aksiyonlar alınmaktadır:

- Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili temel politikaları ve mevzuatla uyum sağlanması için yapılması gerekenleri belirlemek,
- Belirlenen temel politika ve aksiyon adımlarını üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,
- Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin politikaların ne şekilde uygulanacağına ve denetimin ne şekilde yapılacağına karar vermek, üst yönetimin onayını aldıktan sonra gerekli görevlendirmelerde bulunmak,
- MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş..nin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak,
- Çalışanların kişisel verilerin korunması ve şirket politikaları konusunda eğitilmelerini sağlamak,
- Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,
- MASTERTURK FRANCHİSİNG GAYRİMENKUL SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. nin KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için şirket içinde gerekli düzenlemelerde bulunmak,
- Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri takip etmek; bu gelişmeler kapsamında yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak,
Kurum ve Kurul ile olan ilişkileri yönetmek.

 

EK-1 TANIMLAR
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Çalışan Adayı Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler
İş Ortakları Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (tedarikçi gibi, ancak bununla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler ve çalışanlar.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.
Müşteri Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
Potansiyel Müşteri Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler
Şirket Hissedarı Şirketimizin hissedarı gerçek kişiler