Kurumsal

CORVUS GRUBU 

CORVUS GRUBU ‘nin 2014, 2015, 2016 yılları olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 25.04.2017 günü saat 09:30 ‘da Zincirlikuyu, Barbaros Bulvarı Nisbetiye Mahallesi Uygur İş Merkezi No: 4 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacaktır. 
 
Şirketimizin 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait finansal tabloları ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporları genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. 
 
Genel kurul toplantımıza, pay sahiplerimizin asaleten veya aşağıdaki örneğe uygun olarak çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan edilmiştir.  
 
Davet ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 31.03.2017 tarihli ve 9296 sayılı nüshası ile şirket merkezinin bulunduğu mahalde çıkan Yenigün Gazetesi’nin 27.03.2017 tarihli ve 11696 sayılı nüshasının 7. sayfasında yayınlanmıştır. 31.03.2017 tarihli ve 9296 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 587. sayfasındaki Gündem’in başlığında toplantı tarihinin 25.04.2017 tarihi olarak yayımlanması gerekirken sehven 18.04.2017 tarihi olarak yayımlandığı görülmüş olup bu husus 07.04.2017 tarihli ve 9301 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 895. sayfasında düzeltilerek ilan edilmiştir.  Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ARGENTUM VENTURES N.V. 
 
 
CORVUS GRUBU 25.04.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 
 
    1) Toplantı başkanlığının seçimi
    2) Toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
    3) 2014, 2015 ve 2016 yılları hesap dönemlerine ilişkin yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ile aynı döneme ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
    4) Yönetim kurulu üyelerinin 2014, 2015 ve 2016 yılları hesap dönemlerine ilişkin faaliyet ve hesaplarından ötürü ibrası,
    5) Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
    6) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
    7) Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti,
    8) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 
 
VEKALETNAME 
 
Pay Sahibi olduğum CORVUS GRUBU’ nin 25.04.2017 günü saat 09:30’da Zincirlikuyu, Barbaros Bulvarı Nisbetiye Mahallesi Uygur İş Merkezi No: 4 Beşiktaş İstanbul’da yapacağı 2014&2015&2016 YILLARINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, ………………………………….’ı vekil tayin ettim. 
 
Pay SahibininAdı Soyadı :
Adresi    :
Pay Adedi   :
Rey Adedi   :
İmzası    : 
 
NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.